KNV EHBO Bussum Naarden

Welkom op onze website

Algemene voorwaarden

 

De Algemene voorwaarden Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Bussum-Naarden (hierna afgekort tot KNV EHBO Bussum-Naarden) gelden vanaf 1 januari 2024

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1. KNV EHBO Bussum-Naarden staat geregistreerd onder nummer 40516484 bij de Kamer van Koophandel.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met KNV EHBO Bussum-Naarden inzake het afnemen van producten of diensten.

1.3 Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt.

1.4 Instructeurs: alle personen die in opdracht van KNV EHBO Bussum-Naarden werkzaam zijn, al dan niet op basis van een overeenkomst.

1.5 Overeenkomst: overeenstemming, zowel mondeling als schriftelijk, tussen een klant en KNV EHBO Bussum-Naarden over het afnemen van producten en/of diensten.

1.6 Producten en diensten: de producten en diensten van KNV EHBO Bussum-Naarden die in het kader van de overeenkomst met de klant aan de klant of cursist worden aangeboden.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van KNV EHBO Bussum-Naarden met de klant.

2.2 EHBO Bussum-Naarden heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, waarbij KNV EHBO Bussum-Naarden redelijke belangen van de klant in acht neemt.

2.3 Wijzigingen treden dertig dagen na bekendmaking daarvan door KNV EHBO Bussum-Naarden, via website of andere kanalen, in werking, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

2.4 Als een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet accepteert, heeft de klant het recht de gesloten overeenkomst schriftelijk aan KNV EHBO Bussum-Naarden op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2.5 Als de klant gebruik blijft maken van de producten en diensten van KNV EHBO Bussum-Naarden, nadat de algemene voorwaarden gewijzigd zijn, dan wordt de klant geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand tussen klant en KNV EHBO Bussum-Naarden:

3a. per email
3b. door ondertekening van een offerte of inschrijfformulier
3c. door aanmelding via website

3d. mondeling, waarbij dezelfde dag altijd een schriftelijke bevestiging volgt
van KNV EHBO Bussum-Naarden
3e. een overeenkomst met een minderjarige komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging met een handtekening van een ouder of wettelijk voogd.

Artikel 4. Cursus deelname

4.1 Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
4.1a de klant of cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van haar/zijn deelname aan de cursus.

4.1b het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan.
KNV EHBO Bussum-Naarden heeft het recht om de cursist te weigeren indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus.

4.2. Indien een cursist door redenen anders dan ziekte niet in staat is een cursusdag bij te wonen of te laat komt, kan er tegen aanvullende kosten een cursusdag worden ingehaald. De hoogte van de kosten hiervoor worden KNV EHBO Bussum-Naarden bepaald.

4.3 Indien een cursist niet komt op dagen zonder bericht vooraf, behoudt KNV EHBO Bussum-Naarden zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten en het cursusgeld te behouden zonder dat vanuit KNV EHBO Bussum-Naarden, nadere in gebreke stelling is vereist.

4.4 Indien de cursist door fysieke beperkingen de opleiding niet kan voortzetten, wordt een gedeelte van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door KNV EHBO Bussum- en een schriftelijke verklaring van een arts is noodzakelijk.

Artikel 5. Cursusvoorwaarden

5.1 De cursus vindt doorgang bij aanmelding van minimaal 7 cursisten.

5.2 KNV EHBO Bussum-Naarden verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde EHBO Instructeur.

5.3 KNV EHBO Bussum-Naarden stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen en behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen wanneer de cursist niet in staat is aan de cursusvereisten te voldoen binnen de daarvoor geplande tijd welke kenbaar is gemaakt tijdens de inschrijving.

5.4 De cursist is verantwoordelijk voor een correcte behandeling van de apparatuur die KNV EHBO Bussum-Naarden ter beschikking stelt tijdens de cursus.

5.5 De cursist is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.

5.6 Indien een cursist moeilijkheden veroorzaakt en/of niet toelaatbaar gedrag vertoont, kan KNV EHBO Bussum-Naarden besluiten de cursist van verdere deelname te ontzeggen zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 6. Betaling

6.1 Bij inschrijving van de cursus dient een aanbetaling van 50% of het volledige bedrag van de cursus te worden gedaan.

6.2 Het cursusgeld zoals vermeld op de verzonden factuur door KNV EHBO Bussum-Naarden dient voor aanvang van de cursus volledig te zijn betaald.

6.3 Cursusmaterialen ,voor zover van toepassing, voor cursisten worden geleverd na betaling van de cursusmaterialen.

6.4 KNV EHBO Bussum-Naarden hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 7. Annulering

7.1.Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding is de klant/cursist 25% van de overeengekomen cursusprijs aan KNV EHBO Bussum-Naarden verschuldigd. Bij annulering in de periode van twee weken voor aanvang van de opleiding is de klant/cursist 50% van de overeengekomen cursusprijs KNV EHBO Bussum-Naarden verschuldigd. Bij annulering na deze termijn wordt niet meer tot restitutie overgegaan en is de klant de overeengekomen cursusprijs verschuldigd.

7.2 Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd. Annuleringen op basis van medische en psychische gronden en op eigen verzoek vallen onder dit artikel.

7.3 Eventuele terugbetalingen worden binnen veertien dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting door KNV EHBO Bussum-Naarden voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid KNV EHBO Bussum-Naarden

8.1 KNV EHBO Bussum-Naarden zal haar verplichtingen jegens haar klant/cursist naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

8.2 Indien een klant op enigerlei wijze schade en/of letsel oploopt tijdens of ten gevolge van de opleiding dan kan KNV EHBO Bussum-Naarden nimmer aansprakelijk worden gesteld tenzij dit aan grove nalatigheid van KNV EHBO Bussum-Naarden te wijten valt.

8.3 KNV EHBO Bussum-Naarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van KNV EHBO Bussum-Naarden en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.

8.4 KNV EHBO Bussum-Naarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaat door doen of nalaten van de cursist.

8.5 KNV EHBO Bussum-Naarden is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van de door cursisten meegebrachte zaken.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door KNV EHBO Bussum- Naarden indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van KNV EHBO Bussum-Naarden.

9.2 In geval van overmacht heeft KNV EHBO Bussum-Naarden het recht de uitvoering van de opleiding op te schorten, zonder dat de klant vergoeding van schade, kosten of rente kan doen gelden.

9.3 KNV EHBO Bussum-Naarden verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen binnen een redelijk termijn zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.

9.4 In geval van overmacht waarbij KNV EHBO Bussum-Naarden niet binnen redelijke termijn alsnog haar verplichtingen kan nakomen, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De klant krijgt het cursusgeld geheel of gedeeltelijk gerestitueerd. De hoogte hiervan wordt bepaald door KNV EHBO Bussum-Naarden.

Artikel 10. Privacy en gegevensbescherming

10.1 De Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing.

10.2 Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

10.3 Uitzondering hierop is de gegevens die de cursist op de brevet-aanvraag invult. Deze worden aan de betreffende brevetterende instantie verstrekt en vallen vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregel van deze instantie.

10.4 Foto’s voor mediadoeleinden worden uitsluitend gebruikt en geplaatst door
KNV EHBO Bussum-Naarden indien er toestemming is gegeven door de personen die duidelijk herkenbaar op de betreffende foto staan.

10.5 Indien een cursist niet meer beslissing bekwaam is tijdens een cursus zullen eventuele gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.

10.6 Alle informatie, persoonlijk dan wel zakelijk, die KNV EHBO Bussum-Naarden of de in haar opdracht werkzaam zijnde instructeurs tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.

Artikel 11. Evenementen voorwaarden volgens de veldnormrichtlijnen

Bij het indienen van een aanvraag voor hulpverlening op uw evenement gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Begripsomschrijving:
Onder organisator wordt de organisatie van het evenement verstaan.

Veldnormrichtlijnen zijn de richtlijnen beschreven op www.veldnormevenementenz.org onder evenementencoördinatie worden de verantwoordelijke personen voor evenementinzetten van KNV EHBO Bussum-Naarden verstaan.

Onder bestuur/ het bestuur wordt het op dat moment bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuur van KNV EHBO Bussum-Naarden verstaan.

Artikel 11.1 Aanvullende voorwaarden bij aanvraag evenementen:
De aanvraag van evenementen gebeurt minimaal vier weken van te voren via het formulier op de website van KNV EHBO Bussum- Naarden. Indien een aanvraag later dan vier weken binnenkomt, wordt deze nog wel in behandeling genomen, maar wordt er niet gegarandeerd dat KNV EHBO Bussum-Naarden tijdig voldoende eerstehulpverleners kan voorzien.

Artikel 11.2 Bevestiging en voorbereiding inzet:
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de evenementencoördinator.
Deze schat in hoeveel EHBO’ers er noodzakelijk zijn om de eerste hulp op uw evenement goed te bemannen. Wij gaan altijd uit van minimaal twee EHBO’ers. Het is mogelijk dat er gekozen wordt voor een ploegendienst waarop EHBO’ers elkaar afwisselen. Indien meerdere EHBO’ers tegelijk worden ingezet, zal met de organisatie overlegd worden. U ontvangt ongeveer één week van te voren een bevestiging van de evenementencoördinatie met hierin het aantal EHBO’ers en de aflever– en ophaaldatum & tijd van materiaal.

Artikel 11.3 Inzet EHBO’ers:
Al onze EHBO’ers zijn gediplomeerd volgens de certificeringseisen van het Oranje Kruis. De EHBO’er kan zich hiervoor altijd legitimeren.
Tijdens het evenement is de organisator verantwoordelijk voor:
– een schone, droge en beschutte ruimte om eventuele slachtoffers te behandelen met e
en behandeltafel, één stoel voor elke EHBO’er, een vrij-toegankelijk toilet, een vervoersmiddel om met een slachtoffer het ziekenhuis te bereiken.

11.3a De verzorging van de eerstehulpverleners: De evenementenorganisatie zorgt voor koffie/thee/fris en regelt indien noodzakelijk een lunch en/of avondmaaltijd, stromend drinkwater voor de verzorging van slachtoffers. (een kraan volstaat). Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, regelen de EHBO’ers zelf hun verzorging. Hiervoor zal achteraf € 15,per EHBO’er in rekening worden gebracht. De EHBO’ers zullen werkzaam zijn op vooraf besproken tijden. Indien uw evenement uitloopt of eerder eindigt wordt in overleg met de organisatie, de EHBO’ers en de evenementencoördinator van KNV EHBO Bussum-Naarden een besluit gemaakt over eventuele verkorte- of verlengde inzet.

Artikel 11.4 Werkzaamheden EHBO’ers:
Eerstehulpverleners verlenen zoals wettelijk vastgelegd eerste hulp naar vermogen en voeren géén medische handelingen uit. De EHBO’er geeft zelf aan welke behandelingen hij wel en niet uit mag voeren. De EHBO’er zal het slachtoffer ter plaatse behandelen of zo nodig professionele hulp (HAP, ambulance) inschakelen. De eerstehulpverlener gaat nooit met een slachtoffer naar het ziekenhuis of de huisartsenpost; hiervoor is de organisator verantwoordelijk. Alle bijkomende kosten van professionele hulp zijn voor het slachtoffer of de organisatie. De EHBO’er kan een advies geven aan het slachtoffer (contact opnemen met de huisarts / staken van deelname/ anders). De opvolging hiervan is altijd de verantwoordelijkheid van het slachtoffer.

Artikel 11.5 Tarieven en betaling:
Per dagdeel, 1 tot 4 uur, wordt €90,– in rekening gebracht als het een niet commerciële aanvraag betreft. Voor elk uur erna wordt €22,50,- in rekening gebracht. Na middernacht wordt er per uur €30,- in rekening gebracht. Voor commerciële evenementenaanvragen gelden afwijkende tarieven welke u kunt navragen bij het bestuur via de evenementencoördinator KNV EHBO Bussum- Naarden. De KNV EHBO Bussum -Naarden werkt niet op pro-deo basis. Het geldende tarief is inclusief het gebruik van (verband)materialen. Dit tarief is exclusief inzet van de AED en vernieling en/of beschadiging van eigendommen van KNV EHBO Bussum-Naarden. Hiervoor is de organisator verantwoordelijk. Deze kosten zullen achteraf worden gefactureerd. Per maandultimo na het evenement ontvangt de aanvrager van het evenement een factuur van de geleverde diensten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn betaald onder vermelding van het factuurnummer. Na 30 dagen worden administratiekosten in rekening gebracht en wordt een herinneringsfactuur gestuurd.

Artikel 11.6 Annulering:
Indien een evenement of inzet van EHBO’ers op een evenement na de gekregen bevestiging (één week van te voren) wordt geannuleerd, worden €20,– administratiekosten gefactureerd aan de organisator.

Artikel 11.7 Overige bepalingen:
In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, maakt het bestuur van KNV EHBO Bussum-Naarden een bindende beslissing. Het bestuur is gerechtigd om wijzigingen aan te
brengen in dit document. Indien er een lopende aanvraag is, is het bestuur verplicht om u als organisator te informeren over deze wijziging. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur via posten@ehbobussumnaarden.nl

Algemene voorwaarden

 

De Algemene voorwaarden Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Bussum-Naarden (hierna afgekort tot KNV EHBO Bussum-Naarden) gelden vanaf 1 januari 2024

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1. KNV EHBO Bussum-Naarden staat geregistreerd onder nummer 40516484 bij de Kamer van Koophandel.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met KNV EHBO Bussum-Naarden inzake het afnemen van producten of diensten.

1.3 Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt.

1.4 Instructeurs: alle personen die in opdracht van KNV EHBO Bussum-Naarden werkzaam zijn, al dan niet op basis van een overeenkomst.

1.5 Overeenkomst: overeenstemming, zowel mondeling als schriftelijk, tussen een klant en KNV EHBO Bussum-Naarden over het afnemen van producten en/of diensten.

1.6 Producten en diensten: de producten en diensten van KNV EHBO Bussum-Naarden die in het kader van de overeenkomst met de klant aan de klant of cursist worden aangeboden.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van KNV EHBO Bussum-Naarden met de klant.

2.2 EHBO Bussum-Naarden heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, waarbij KNV EHBO Bussum-Naarden redelijke belangen van de klant in acht neemt.

2.3 Wijzigingen treden dertig dagen na bekendmaking daarvan door KNV EHBO Bussum-Naarden, via website of andere kanalen, in werking, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

2.4 Als een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet accepteert, heeft de klant het recht de gesloten overeenkomst schriftelijk aan KNV EHBO Bussum-Naarden op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2.5 Als de klant gebruik blijft maken van de producten en diensten van KNV EHBO Bussum-Naarden, nadat de algemene voorwaarden gewijzigd zijn, dan wordt de klant geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand tussen klant en KNV EHBO Bussum-Naarden:

3a. per email
3b. door ondertekening van een offerte of inschrijfformulier
3c. door aanmelding via website

3d. mondeling, waarbij dezelfde dag altijd een schriftelijke bevestiging volgt
van KNV EHBO Bussum-Naarden
3e. een overeenkomst met een minderjarige komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging met een handtekening van een ouder of wettelijk voogd.

Artikel 4. Cursus deelname

4.1 Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
4.1a de klant of cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van haar/zijn deelname aan de cursus.

4.1b het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan.
KNV EHBO Bussum-Naarden heeft het recht om de cursist te weigeren indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus.

4.2. Indien een cursist door redenen anders dan ziekte niet in staat is een cursusdag bij te wonen of te laat komt, kan er tegen aanvullende kosten een cursusdag worden ingehaald. De hoogte van de kosten hiervoor worden KNV EHBO Bussum-Naarden bepaald.

4.3 Indien een cursist niet komt op dagen zonder bericht vooraf, behoudt KNV EHBO Bussum-Naarden zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten en het cursusgeld te behouden zonder dat vanuit KNV EHBO Bussum-Naarden, nadere in gebreke stelling is vereist.

4.4 Indien de cursist door fysieke beperkingen de opleiding niet kan voortzetten, wordt een gedeelte van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door KNV EHBO Bussum- en een schriftelijke verklaring van een arts is noodzakelijk.

Artikel 5. Cursusvoorwaarden

5.1 De cursus vindt doorgang bij aanmelding van minimaal 7 cursisten.

5.2 KNV EHBO Bussum-Naarden verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde EHBO Instructeur.

5.3 KNV EHBO Bussum-Naarden stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen en behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen wanneer de cursist niet in staat is aan de cursusvereisten te voldoen binnen de daarvoor geplande tijd welke kenbaar is gemaakt tijdens de inschrijving.

5.4 De cursist is verantwoordelijk voor een correcte behandeling van de apparatuur die KNV EHBO Bussum-Naarden ter beschikking stelt tijdens de cursus.

5.5 De cursist is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.

5.6 Indien een cursist moeilijkheden veroorzaakt en/of niet toelaatbaar gedrag vertoont, kan KNV EHBO Bussum-Naarden besluiten de cursist van verdere deelname te ontzeggen zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 6. Betaling

6.1 Bij inschrijving van de cursus dient een aanbetaling van 50% of het volledige bedrag van de cursus te worden gedaan.

6.2 Het cursusgeld zoals vermeld op de verzonden factuur door KNV EHBO Bussum-Naarden dient voor aanvang van de cursus volledig te zijn betaald.

6.3 Cursusmaterialen ,voor zover van toepassing, voor cursisten worden geleverd na betaling van de cursusmaterialen.

6.4 KNV EHBO Bussum-Naarden hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 7. Annulering

7.1.Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding is de klant/cursist 25% van de overeengekomen cursusprijs aan KNV EHBO Bussum-Naarden verschuldigd. Bij annulering in de periode van twee weken voor aanvang van de opleiding is de klant/cursist 50% van de overeengekomen cursusprijs KNV EHBO Bussum-Naarden verschuldigd. Bij annulering na deze termijn wordt niet meer tot restitutie overgegaan en is de klant de overeengekomen cursusprijs verschuldigd.

7.2 Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd. Annuleringen op basis van medische en psychische gronden en op eigen verzoek vallen onder dit artikel.

7.3 Eventuele terugbetalingen worden binnen veertien dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting door KNV EHBO Bussum-Naarden voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid KNV EHBO Bussum-Naarden

8.1 KNV EHBO Bussum-Naarden zal haar verplichtingen jegens haar klant/cursist naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

8.2 Indien een klant op enigerlei wijze schade en/of letsel oploopt tijdens of ten gevolge van de opleiding dan kan KNV EHBO Bussum-Naarden nimmer aansprakelijk worden gesteld tenzij dit aan grove nalatigheid van KNV EHBO Bussum-Naarden te wijten valt.

8.3 KNV EHBO Bussum-Naarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van KNV EHBO Bussum-Naarden en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.

8.4 KNV EHBO Bussum-Naarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaat door doen of nalaten van de cursist.

8.5 KNV EHBO Bussum-Naarden is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van de door cursisten meegebrachte zaken.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door KNV EHBO Bussum- Naarden indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van KNV EHBO Bussum-Naarden.

9.2 In geval van overmacht heeft KNV EHBO Bussum-Naarden het recht de uitvoering van de opleiding op te schorten, zonder dat de klant vergoeding van schade, kosten of rente kan doen gelden.

9.3 KNV EHBO Bussum-Naarden verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen binnen een redelijk termijn zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.

9.4 In geval van overmacht waarbij KNV EHBO Bussum-Naarden niet binnen redelijke termijn alsnog haar verplichtingen kan nakomen, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De klant krijgt het cursusgeld geheel of gedeeltelijk gerestitueerd. De hoogte hiervan wordt bepaald door KNV EHBO Bussum-Naarden.

Artikel 10. Privacy en gegevensbescherming

10.1 De Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing.

10.2 Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

10.3 Uitzondering hierop is de gegevens die de cursist op de brevet-aanvraag invult. Deze worden aan de betreffende brevetterende instantie verstrekt en vallen vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregel van deze instantie.

10.4 Foto’s voor mediadoeleinden worden uitsluitend gebruikt en geplaatst door
KNV EHBO Bussum-Naarden indien er toestemming is gegeven door de personen die duidelijk herkenbaar op de betreffende foto staan.

10.5 Indien een cursist niet meer beslissing bekwaam is tijdens een cursus zullen eventuele gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.

10.6 Alle informatie, persoonlijk dan wel zakelijk, die KNV EHBO Bussum-Naarden of de in haar opdracht werkzaam zijnde instructeurs tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.

Artikel 11. Evenementen voorwaarden volgens de veldnormrichtlijnen

Bij het indienen van een aanvraag voor hulpverlening op uw evenement gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Begripsomschrijving:
Onder organisator wordt de organisatie van het evenement verstaan.

Veldnormrichtlijnen zijn de richtlijnen beschreven op www.veldnormevenementenz.org onder evenementencoördinatie worden de verantwoordelijke personen voor evenementinzetten van KNV EHBO Bussum-Naarden verstaan.

Onder bestuur/ het bestuur wordt het op dat moment bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuur van KNV EHBO Bussum-Naarden verstaan.

Artikel 11.1 Aanvullende voorwaarden bij aanvraag evenementen:
De aanvraag van evenementen gebeurt minimaal vier weken van te voren via het formulier op de website van KNV EHBO Bussum- Naarden. Indien een aanvraag later dan vier weken binnenkomt, wordt deze nog wel in behandeling genomen, maar wordt er niet gegarandeerd dat KNV EHBO Bussum-Naarden tijdig voldoende eerstehulpverleners kan voorzien.

Artikel 11.2 Bevestiging en voorbereiding inzet:
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de evenementencoördinator.
Deze schat in hoeveel EHBO’ers er noodzakelijk zijn om de eerste hulp op uw evenement goed te bemannen. Wij gaan altijd uit van minimaal twee EHBO’ers. Het is mogelijk dat er gekozen wordt voor een ploegendienst waarop EHBO’ers elkaar afwisselen. Indien meerdere EHBO’ers tegelijk worden ingezet, zal met de organisatie overlegd worden. U ontvangt ongeveer één week van te voren een bevestiging van de evenementencoördinatie met hierin het aantal EHBO’ers en de aflever– en ophaaldatum & tijd van materiaal.

Artikel 11.3 Inzet EHBO’ers:
Al onze EHBO’ers zijn gediplomeerd volgens de certificeringseisen van het Oranje Kruis. De EHBO’er kan zich hiervoor altijd legitimeren.
Tijdens het evenement is de organisator verantwoordelijk voor:
– een schone, droge en beschutte ruimte om eventuele slachtoffers te behandelen met e
en behandeltafel, één stoel voor elke EHBO’er, een vrij-toegankelijk toilet, een vervoersmiddel om met een slachtoffer het ziekenhuis te bereiken.

11.3a De verzorging van de eerstehulpverleners: De evenementenorganisatie zorgt voor koffie/thee/fris en regelt indien noodzakelijk een lunch en/of avondmaaltijd, stromend drinkwater voor de verzorging van slachtoffers. (een kraan volstaat). Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, regelen de EHBO’ers zelf hun verzorging. Hiervoor zal achteraf € 15,per EHBO’er in rekening worden gebracht. De EHBO’ers zullen werkzaam zijn op vooraf besproken tijden. Indien uw evenement uitloopt of eerder eindigt wordt in overleg met de organisatie, de EHBO’ers en de evenementencoördinator van KNV EHBO Bussum-Naarden een besluit gemaakt over eventuele verkorte- of verlengde inzet.

Artikel 11.4 Werkzaamheden EHBO’ers:
Eerstehulpverleners verlenen zoals wettelijk vastgelegd eerste hulp naar vermogen en voeren géén medische handelingen uit. De EHBO’er geeft zelf aan welke behandelingen hij wel en niet uit mag voeren. De EHBO’er zal het slachtoffer ter plaatse behandelen of zo nodig professionele hulp (HAP, ambulance) inschakelen. De eerstehulpverlener gaat nooit met een slachtoffer naar het ziekenhuis of de huisartsenpost; hiervoor is de organisator verantwoordelijk. Alle bijkomende kosten van professionele hulp zijn voor het slachtoffer of de organisatie. De EHBO’er kan een advies geven aan het slachtoffer (contact opnemen met de huisarts / staken van deelname/ anders). De opvolging hiervan is altijd de verantwoordelijkheid van het slachtoffer.

Artikel 11.5 Tarieven en betaling:
Per dagdeel, 1 tot 4 uur, wordt €90,– in rekening gebracht als het een niet commerciële aanvraag betreft. Voor elk uur erna wordt €22,50,- in rekening gebracht. Na middernacht wordt er per uur €30,- in rekening gebracht. Voor commerciële evenementenaanvragen gelden afwijkende tarieven welke u kunt navragen bij het bestuur via de evenementencoördinator KNV EHBO Bussum- Naarden. De KNV EHBO Bussum -Naarden werkt niet op pro-deo basis. Het geldende tarief is inclusief het gebruik van (verband)materialen. Dit tarief is exclusief inzet van de AED en vernieling en/of beschadiging van eigendommen van KNV EHBO Bussum-Naarden. Hiervoor is de organisator verantwoordelijk. Deze kosten zullen achteraf worden gefactureerd. Per maandultimo na het evenement ontvangt de aanvrager van het evenement een factuur van de geleverde diensten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn betaald onder vermelding van het factuurnummer. Na 30 dagen worden administratiekosten in rekening gebracht en wordt een herinneringsfactuur gestuurd.

Artikel 11.6 Annulering:
Indien een evenement of inzet van EHBO’ers op een evenement na de gekregen bevestiging (één week van te voren) wordt geannuleerd, worden €20,– administratiekosten gefactureerd aan de organisator.

Artikel 11.7 Overige bepalingen:
In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, maakt het bestuur van KNV EHBO Bussum-Naarden een bindende beslissing. Het bestuur is gerechtigd om wijzigingen aan te
brengen in dit document. Indien er een lopende aanvraag is, is het bestuur verplicht om u als organisator te informeren over deze wijziging. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur via posten@ehbobussumnaarden.nl

Copyright ©2024 KNVEHBO Bussum Naarden
Design Ilona Blom|Sacred Power